Wat heb ik nodig om een huis te kopen in Spanje? Kan ik een hypotheek nemen? Wat zijn de kosten die gepaard gaan met het kopen van een woning?
Als u op zoek bent naar een woning, weten wij dat u zich waarschijnlijk veel van deze vragen stelt en wij willen u helpen bij het oplossen van eventuele zorgen die u heeft over het proces van het kopen van een woning in Spanje. In dit artikel geven wij u een overzicht van de te volgen stappen en de vereisten waaraan u moet voldoen om efficiënt en veilig uw nieuwe woning te kopen.

NIE (Foreigners’ Identification Number)

Het NIE (Foreigners’ Identification Number) is een verplicht document voor iedere buitenlander die in Spanje zaken wil doen, een bankrekening wil openen of, in dit geval, een huis wil kopen.

Het is een uniek nummer dat aan de persoon gekoppeld is en dient om buitenlanders op Spaans grondgebied te identificeren.

Hoe kan ik de NIE verkrijgen?

Om het te verkrijgen, moet u een afspraak maken op een willekeurig politiebureau (sommige hebben een wachtlijst) en uw originele paspoort of identiteitskaart en een geprinte kopie daarvan overleggen, alsmede het ondertekende aanvraagformulier invullen met vermelding van de reden waarom u dit document aanvraagt.

Als u verhinderd bent, kunt u dit doen via een vertegenwoordiger, maar deze moet worden erkend door middel van een notariële volmacht en het naar behoren geattesteerde paspoort van de vertegenwoordigde partij.
In het geval van een niet-EU buitenlander moeten alle documenten worden gelegaliseerd en in het Spaans vertaald om correct te kunnen worden verwerkt.

Heb ik een bankrekening nodig in Spanje?

Zodra u de NIE hebt verkregen, kunt u de procedures voor de aankoop van de woning starten. Het is niet verplicht om een bankrekening te hebben, maar het zal zeker de betaling van de belastingen en kosten die u zult maken vergemakkelijken.

Borg contract

Tenzij het volledige gevraagde bedrag voor de aankoop van het onroerend goed onmiddellijk wordt betaald, moet een aanbetalingscontract worden ondertekend. Dit contract is een standaardprocedure in Spanje om een woning voor een bepaalde periode te reserveren, waarbij een termijn wordt vastgesteld voor de ondertekening van de eigendomsakte van de woning ten overstaan van een notaris.

In het reserverings- of koopcontract wordt tussen beide partijen een geldbedrag als reservering overeengekomen, dat gewoonlijk 10% van de totale prijs van het onroerend goed vertegenwoordigt, en het resterende bedrag moet worden betaald bij de ondertekening van de eigendomsakte voor een notaris.

Deze overeenkomst bindt de koper en de verkoper om de belangen van beide partijen te waarborgen, want als de koper uiteindelijk afziet van de aankoop, verliest hij het geld dat hij als reserve heeft gestort; evenzo moet de verkoper, als hij zich terugtrekt en besluit zijn eigendom niet te verkopen, de koper een boete betalen die overeenkomt met het dubbele van wat de koper als reserve heeft betaald.

Op de dag van de in het contract overeengekomen datum worden de akten ondertekend en moet de koper het resterende bedrag betalen dat het verschil vertegenwoordigt tussen de totale prijs van het onroerend goed en het bedrag dat eerder als reserve is betaald.Registratie van het onroerend goed

Hoewel het niet verplicht is voor de koper om het door hem gekochte onroerend goed in te schrijven in het kadaster, is het raadzaam dit te doen als juridische ondersteuning van zijn aankoop.

Financiering van de aankoop / Aanvraag van een hypotheek

In Spanje hebben buitenlanders dezelfde rechten en plichten volgens de Spaanse wet, en daarom kunt u bij onze banken terecht om financiering aan te vragen voor de aankoop van het onroerend goed. Er zijn verschillende soorten hypotheken die u kunt aanvragen, waarbij de rentevoet en de looptijd van de lening variëren.

Wij mogen niet vergeten dat u voor het aanvragen van een hypotheek vooraf uw NIE moet hebben aangevraagd, evenals een taxatie van de te kopen flat, die moet worden uitgevoerd bij een erkende instantie.

Kosten in verband met de aankoop in Spanje

Er zijn verschillende belastingen en uitgaven die voortvloeien uit de aankoop en dit is van invloed op de uiteindelijke kosten van de operatie. Dit zijn:

BTW 10%, indien het gekochte goed nieuw is of van eerste uitzending.
ITP, Impuesto de Transmisiones patrimoniales, in geval van doorverkoop van een tweedehands onroerend goed. Deze bedraagt gewoonlijk tussen 6 en 10%, afhankelijk van de Autonome Gemeenschap en de verschillende belastingen of voordelen die in die Autonome Gemeenschap worden toegepast.
AJD, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, wordt betaald in het geval van een onroerend goed met BTW (eerste overdracht), en als het gekocht is met een hypothecaire lening. In Andalusië bijvoorbeeld is het normaal gesproken 1,5%.
Notariskosten.
Kosten voor de inschrijving van de akte in het kadaster.
Na de aankoop moeten andere belastingen worden betaald, zoals IBI (Onroerendgoedbelasting), of Persoonlijke Inkomstenbelasting (IRPF), en als u geen vaste inwoner bent van Spanje moet u Inkomstenbelasting voor Niet-Ingezetenen (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) betalen.

Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen

Deze belasting moet jaarlijks worden betaald door een niet-ingezeten buitenlander die in Spanje een onroerend goed bezit, ongeacht of dit al dan niet voor economische activiteiten wordt gebruikt, waardoor hem een inkomen wordt toegerekend waarover hij belasting moet betalen.

Deze belasting wordt betaald door het indienen van formulier 210, dat de toegerekende inkomsten met betrekking tot het (de) betrokken onroerend goed(en) weergeeft.

Voor de berekening van de belastbare grondslag wordt het bedrag berekend dat voortvloeit uit de toepassing van het overeenkomstige % op de kadastrale waarde van het onroerend goed in het IBI-ontvangstbewijs. In sommige gevallen bedraagt dit % 1,1% en in andere gevallen 2%, afhankelijk van het feit of deze waarde in de afgelopen 10 jaar al dan niet is herzien.

Zodra de belastbare grondslag is verkregen, wordt het belastingtarief toegepast. In deze gevallen kan alleen een aftrek worden toegepast indien de giften zijn gedaan in overeenstemming met de wet op de IRPF en de wet op de belastingregeling voor instellingen zonder winstoogmerk.

Voor buitenlanders uit de Europese Unie (plus IJsland en Noorwegen) geldt een ander belastingtarief, namelijk 19%, en voor niet-ingezetenen van buiten de EU 24%.

Indien de niet-ingezeten eigenaar van een woning in Spanje deze heeft verhuurd, moet hij formulier 210 invullen, met vermelding van de uit deze verhuur verkregen inkomsten, maar in dit geval wordt het formulier telkens ingediend wanneer de woning wordt verhuurd, en moet worden aangegeven of de verhuur volledig is of voor het gehele jaar, dan wel gedeeltelijk of voor bepaalde perioden.

In deze gevallen komt het bedrag van de grondslag overeen met de volledige bedragen die uit de verhuur, exclusief BTW, worden verkregen. In het geval van inwoners van een andere EU-lidstaat kunnen bepaalde in de IRPF voorziene uitgaven worden afgetrokken zolang zij rechtstreeks verband houden met de verhuuractiviteit.

Zodra de belastinggrondslag opnieuw is verkregen, wordt een onderscheid gemaakt tussen twee belastingtarieven van 19% of 24% in het geval van een niet-EU- of niet-EU-ingezetene.

Zodra het tarief op de belastinggrondslag is toegepast, kunnen twee bedragen worden afgetrokken, hetzij voor de bovengenoemde schenkingen, hetzij voor de bronbelasting.
In dit geval wordt de belasting per kwartaal ingediend.

Wij hopen dat dit artikel nuttig voor u is geweest, u kunt meer nieuws en artikelen met betrekking tot de vastgoedmarkt en nog veel meer in onze blog raadplegen.