Vad behöver jag för att köpa ett hus i Spanien? Kan jag be om ett bolån? Vad är kostnaderna för att köpa en fastighet?

Om du funderar på att köpa en fastighet vet vi att du sannolikt kommer att ställa dig själv många av dessa frågor och vi vill hjälpa dig att lösa eventuella problem du kan ha angående processen för att köpa ett hus i Spanien. I den här artikeln sammanfattar vi stegen att följa och de krav du måste uppfylla för att effektivt och säkert köpa din nya fastighet.

NIE (utenlandsk identifikasjonsnummer)

NIE (Foreign Identification Number) er et obligatorisk dokument for alle utlendinger som ønsker å utføre alle typer virksomhet i Spania, samt åpne en bankkonto eller, i dette tilfellet, kjøpe et hjem.

Det er et unikt nummer knyttet til personen som tjener til å identifisere utlendinger innenfor spansk territorium.

Hur kan jag få NIE?

För att få det måste du boka tid på valfri polisstation (på vissa finns det en väntelista) och visa upp ditt pass eller original identitetshandling tillsammans med en utskriven kopia av den, samt fylla i det undertecknade ansökningsformuläret som styrker orsaken varför nämnda handling begärs.

Om du inte kan närvara kan du göra det genom ett ombud, men detta måste vara ackrediterat med fullmakt och pass av personen du representerar vederbörligen intygat.

Om det är en utlänning utanför EU måste alla dokument legaliseras och översättas till spanska för korrekt behandling.

 

Behöver jag ett bankkonto i Spanien?

När NIE har erhållits kan procedurerna för köp av fastigheten påbörjas, det är inte obligatoriskt att ha ett öppet bankkonto, men utan tvekan kommer det att underlätta betalningen av skatter och de utgifter som kommer att uppstå.

Köpekontrakt

Om inte hela det belopp som krävts för köpet av fastigheten betalas omedelbart, kommer ett depositionskontrakt att tecknas. Detta kontrakt är ett standardförfarande i Spanien som används för att reservera en fastighet för en viss tidsperiod, så en tidsfrist är satt för att underteckna fastighetshandlingen inför en notarius publicus.

I reservationen eller köp-försäljningskontraktet avtalas en summa pengar mellan båda parter som en reserv, som vanligtvis representerar 10% av det totala priset för fastigheten, vilket lämnar resten i avvaktan på betalning vid undertecknandet av den allmänna handlingen inför en notarie …

Detta avtal förbinder köparen och säljaren att säkerställa båda parters intressen, eftersom om köparen slutligen ger upp köpet, kommer han att förlora pengarna som deponerats som en reserv, likaså om säljaren backar och beslutar att inte sälja sin egendom , Du ska betala köparen ett vite som motsvarar dubbelt vad köparen har betalat som reservation.

På dagen för det datum som överenskommits i kontraktet undertecknas handlingarna och köparen ska betala det resterande beloppet som kommer att utgöra skillnaden mellan det totala priset för fastigheten och det belopp som tidigare har betalats som reserv.

Fastighetsregistrering

Även om det inte är obligatoriskt för köparen att registrera fastigheten du har förvärvat i fastighetsregistret, fungerar det som juridiskt stöd för ditt köp, så det rekommenderas.

Fastighetsregistrering

Även om det inte är obligatoriskt för köparen att registrera fastigheten du har förvärvat i fastighetsregistret, fungerar det som juridiskt stöd för ditt köp, så det rekommenderas.

Finansiering för köpet / Bolåneansökan

I Spanien har utlänningar samma rättigheter och skyldigheter som avses i spansk lagstiftning, varför du kan gå till våra banker för att begära finansiering för köpet av fastigheten. Det finns olika typer av bolån som du kan begära där räntan och löptiden på lånet kommer att variera.

Vi ska komma ihåg att för att ansöka om bolån måste du tidigare ha ansökt om din NIE, samt göra en värdering av lägenheten som ska köpas som ska utföras hos en godkänd instans.

Kostnader i samband med köpet i Spanien

Skatterna och utgifterna som härrör från köpet är olika och detta resulterar i den slutliga kostnaden för operationen. Dessa är:

moms 10%, i det fall att huset som förvärvas är nytt eller av första överföring.

ITP, Fastighetsöverlåtelseskatt, vid återförsäljning av begagnad fastighet. Det är vanligtvis mellan 6 och 10 % beroende på den autonoma gemenskapen och de olika skatter eller förmåner som tillämpas i nämnda CCAA.

AJD, Skatt på dokumenterade rättshandlingar, betalas om det är en bostad som bär moms (första överföringen), och om den köps med bolån. I till exempel Andalusien är det normalt 1,5 %.

Notarieavgifter.

Kostnader för registrering av handlingen i fastighetsregistret.

Efter försäljningen måste de betala andra skatter som IBI (fastighetsskatt) eller personlig inkomstskatt (IRPF), och om de inte är bosatta i Spanien permanent måste de betala inkomstskatten för icke-bosatta.

Utländska inkomstskatt

Denna skatt måste betalas årligen av en utlänning som inte är bosatt på grund av att de har fastigheter i Spanien, oavsett om de är inblandade i en ekonomisk verksamhet eller inte, varför de belastas med inkomster som de måste betala skatt för.

Denna skatt betalas genom att presentera modell 210 där den imputerade inkomsten relaterade till nämnda egendom eller fastigheter återspeglas.

För beräkningen av beskattningsunderlaget kommer det belopp som följer av att tillämpa den % som motsvarar fastighetens fastighetsvärde i IBI-kvittot att beräknas som inkomst, i vissa fall att % av 1,1 % och i andra fall 2 % beroende på om Nämnda värde har reviderats eller inte under de senaste 10 åren.

När beskattningsunderlaget har erhållits tillämpas typen av skatt, i dessa fall görs endast avdrag i det fall en donation har skett i enlighet med lagen om inkomstskatt för personliga personer och lagen om skattesystemet för ideella enheter.

Skattesatsen skiljer sig för att vara utlänning från EU (plus Island och Norge) med en skattesats på 19 %, och om de är utlänningar från länder utanför EU stiger skattesatsen till 24 %.

Om den utländska ägaren av en fastighet i Spanien har hyrt den, måste de fylla i denna 210-modell och nämna den inkomst som erhållits med dessa hyror, men i det här fallet presenteras denna modell varje gång den hyrs ut, och den måste anges om hyran Den är total eller för hela året eller del eller för vissa perioder.

I dessa fall motsvarar grundbeloppet de fulla belopp som erhållits med hyrorna, exklusive moms. När det gäller bosatta i en annan EU-stat skulle vissa utgifter som avses i personlig inkomstskatt kunna dras av så länge de är direkt relaterade till uthyrningsverksamheten.

När skattebasen återigen erhålls skiljer man mellan två typer av skatt på 19 % eller 24 % om det är en icke-bosatt i EU eller utanför EU.

När typen väl har tillämpats på basen kan två avdrag erhållas, antingen för ovannämnda donationer eller för innehåll som har gjorts.

I detta fall är presentationen av skatten kvartalsvis.

 

Vi hoppas att den här artikeln har varit användbar för dig, du kan kolla fler nyheter och artiklar relaterade till fastighetsmarknaden och mycket mer på vår blogg.